fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
195
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น
0
มาเรียนวันนี้
0
ร้อยละของการมาเรียน
ห้อง ชาย หญิง รวม
1. -ไม่ระบุ- 0 0 1
2. ม.1/1 8 6 14
3. ม.1/2 5 10 15
4. ม.2/1 10 9 19
5. ม.2/2 13 6 19
6. ม.3/1 10 12 22
7. ม.3/2 9 12 21
8. ม.4/1 1 10 11
9. ม.4/2 15 5 20
10. ม.5/1 7 11 18
11. ม.5/2 9 2 11
12. ม.6/1 7 7 14
13. ม.6/2 7 3 10